เกษตรพันธสัญญา    นาย     นาง     นางสาว
    Mr.     Mrs.     Ms.